Samen op weg naar de toekomst

Samen op weg naar de toekomst

31 mei 2023 Stichting OVO

Op 31 januari 2023 is het startsein gegeven om als Stichting OVO de koers voor de komende jaren te bepalen. Een toekomst, vormgegeven door ouders, collega’s, leerlingen en stakeholders samen. Een toekomst met een duidelijke route, waarin we samen de weg bepalen voor 2024-2028. En daar hebben we inmiddels een vliegende start in gemaakt. We nemen je graag mee in het proces.

Routeplan

In februari 2023 is de kerngroep gestart met het concept routeplan om tot de nieuwe koers te komen. Deze koers is straks onderdeel van het strategisch beleidsplan van OVO, dat eind dit jaar definitief wordt gemaakt. De kerngroep bestaat uit een vertegenwoordiging van primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). In deze groep zitten teamleiders, directeuren, een zorgcoördinator, de bestuurssecretaris, de bestuurder en een afvaardiging van de medezeggenschapsraad. De kerngroep wordt ondersteund door een externe procesbegeleider en komt regelmatig bij elkaar om de voortgang te bespreken.

Het routeplan is inmiddels goedgekeurd door het directie overleg (DO) en de eerste stappen zijn al gezet. Met het routeplan in de hand organiseert de kerngroep bijeenkomsten waar leerlingen, ouders en collega’s kunnen meepraten en meedenken over de koers voor de komende jaren.

Interactieve sessies voor ouders en collega’s

Op 19 april 2023 is de eerste, interactieve bijeenkomst georganiseerd om ideeën, wensen, problemen en kansen te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst zijn er prachtige gesprekken gevoerd met elkaar en goede, kritische vragen gesteld. De reacties waren dan ook zeer positief en de interactieve werkvormen werden als waardevol ervaren. Deze input is van groot belang voor de toekomst van Stichting OVO en wordt door de kerngroep meegenomen in de vervolgstappen. Zie onderstaand de output van deze leuke, succesvolle sessie.

Output interactieve sessies met ouders en collega’s

Gesprekken met leerlingen

Ook de meningen en ervaringen van onze leerlingen is belangrijk voor het proces. Daarom zijn onze collega’s in de maand mei in gesprek gegaan met een aantal leerlingen over de kwaliteit van onderwijs, wat ze belangrijk vinden, wat ze graag anders zien en hoe ze zich voelen op school. Deze resultaten worden momenteel geanalyseerd en ook meegenomen als input voor de nieuwe koers en het strategisch beleidsplan 2024-2028.

Vervolgstappen

Wat zijn de vervolgstappen? De kerngroep komt de komende weken een aantal keer samen voor een verdiepingsslag. Wat is er opgehaald aan input, waar moeten we extra aandacht aan besteden en welke prioriteiten gaan we stellen? Deze prioriteiten gaan we nog voor de zomer intern toetsen bij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), het bestuur en management overleg (BMO), in het DO en bij de Raad van Toezicht (RvT).

Na de zomer schakelen we met onze samenwerkingspartners en stakeholders om onze plannen extern voor te leggen. Ook gaan we dan aan de slag om prioriteiten door te vertalen naar concrete, inhoudelijke plannen. Dit doen we tijdens verschillende inspiratiesessies, die in het najaar georganiseerd worden. En tot slot leggen we de oogst vast in het strategisch beleidsplan voor 2024-2028. Het definitieve beleidsplan zal eind 2023 klaar zijn en wordt zowel intern als extern gedeeld met de omgeving.

Bekijk hier het routeboekje voor 2023

 

Op de hoogte blijven

We houden iedereen via de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je vragen over het proces of de inhoud? Dan kun je een bericht sturen naar Annemarijn via aschippers@stichtingovo.nl.