Ons onderwijs

Open onderwijs voor iedereen

Bij OVO is iedereen welkom om talenten en interesses te ontdekken en te ontwikkelen. We maken geen onderscheid tussen afkomst, geaardheid, levensovertuiging of religie. We staan voor openbaar onderwijs en gaan binnen OVO nog een stapje verder: open onderwijs.

Open onderwijs
Binnen ons open onderwijs gaan we samen met de leerling en ouders op zoek naar het onderwijsaanbod dat het beste bij de behoeften en mogelijkheden van de leerling en de omgeving past. We kijken hierbij naar drie factoren: talent en interesse van de leerling, vaardigheden en competenties van de leerling, en de omgevingsfactoren. Door hier aandacht voor te hebben, kunnen we streven naar de meest passende onderwijsroute en onderwijsconcepten, zodat iedereen een kans krijgt om talent te ontwikkelen. 

Inclusief onderwijs, afgestemd op de leerling
Om het onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van elke leerling, biedt OVO alle onderwijsroutes aan binnen primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Dit gebeurt onder één schoolbestuur, wat het mogelijk maakt om af te kunnen wijken van de voor de hand liggende route wanneer dat noodzakelijk en helpend is voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. We zien hierin onderwijs als middel tot ontwikkeling, en niet als einddoel.

Doorlopende leerlijnen
We streven naar doorlopende leerlijnen die aansluiten bij de talenten, interesses en capaciteiten van leerlingen tussen de 2 en 18 jaar. We hebben daarbij specifiek aandacht voor de overgang van de kinderopvang (ko) naar de basisschool en van de basisschool- naar het voortgezet onderwijs. Daarbij richten we de doorlopende leerlijnen veel meer in op interessegebieden zoals: wetenschap, sport, gezondheid, cultuur en burgerschap. Dit helpt leerlingen inzicht te krijgen in de samenleving, hun eigen interesses te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen.

Leergemeenschappen​​​​​​​
Onze scholen leggen een belangrijke basis voor talentontwikkeling en goed burgerschap. Hiervoor zoeken we intensieve samenwerkingen op binnen de scholen, tussen scholengemeenschappen, in de wijk en met omliggende bedrijven en instellingen. Met deze visie op leergemeenschappen zet OVO de ambitie neer om een lerende en inspirerende organisatie te zijn, die aansluit bij een continu veranderende samenleving.

OVO extra's

Op alle scholen wordt vanaf groep 1 Engelse les gegeven. Dit doen we met de vrolijke lesmethode ’Groove me’. Hier wordt veel gebruik gemaakt van muziek en verschillende thema’s. Zo gaat elke OVO leerling met een streepje voor naar de middelbare school.

Voor kinderen die sneller, of juist minder snel leren dan de gemiddelde klasgenoot, zijn er extra programma’s. Zo kan iedereen op eigen tempo aan talent werken en zich goed voorbereiden op de middelbare school.

Voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte (zoals begeleiding bij dyslexie) is er een begeleidingslijn ontwikkeld. Hierdoor wordt de zorg van de kinderen bij OVO goed afgestemd tussen begeleiders op de basisschool en zorgcoördinatoren op het middelbaar onderwijs. Leerlingen stromen hierdoor beter door naar de middelbare school.

Bij OVO vinden we muziek belangrijk. Daarom wordt er op elke OVO-school standaard muziekles gegeven. Het verbindt kinderen en leerlingen met elkaar en zorgt op een speelse wijze voor groei en ontwikkeling.

Waar mogelijk wordt samengewerkt met muziekscholen of –groepen van buitenaf. Ook de eigen docenten worden hierbij zoveel mogelijk ingeschakeld. Eén van de muziekdocenten uit het voortgezet onderwijs is coördinator van deze projecten.

De overgang van de vakken taal en rekenen op de basisschool naar Nederlands en wiskunde op de middelbare school is vaak onnodig moeilijk. Bij OVO stemmen we deze vakken op elkaar af. Hierdoor ervaren leerlingen een minder groot contrast tussen groep 8 en de eerste klas op de middelbare school.

Maak je de overstap van een OVO basischool naar een OVO middelbare school? Dan wordt de doorlopende leerlijn overgenomen door onze collega’s op het voortgezet onderwijs. Ook maken we gebruik van speelse dramalessen om kinderen en leerlingen nog beter voor te bereiden op de ’grote’ school.

Al in november gaan de leerkrachten van OVO basisscholen in gesprek met collega’s van het OVO voortgezet onderwijs over het schooladvies. Doordat het advies in overleg tot stand komt, wordt de leerling automatisch aangenomen door de OVO middelbare school op het geadviseerde niveau (bij een gemengd advies plaatsen wij de leerling op het hoogste niveau). Zo weten onze leerlingen al vroeg waar zij aan toe zijn. Het is uiteraard aan de leerlingen en ouders of zij zich bij de betreffende OVO school inschrijven.

Indien de eindtoets van april/mei een hogere score uitwijst dan het schooladvies, wordt het advies altijd naar boven bijgesteld. Het kan dan voor komen dat de plaatsing wordt aangepast.

Dramalessen

Op een speelse wijze, dat wil zeggen via dramalessen op Omnia College, worden de leerlingen op de basisschool voorbereid op hun toekomst op de middelbare school.

De leerlingen worden sociaal vaardig gemaakt om de overstap van de basisschool naar de ‘grote’ school voor voortgezet onderwijs beter te kunnen zetten. Deze lessen worden gegeven in de maanden november, december en januari.

Voor kinderen met een taalachterstand in groep 8, klas 1 en klas 2 biedt Omnia een TOP klas aan. Hier wordt extra aandacht besteedt aan de Nederlandse taal. Voor kinderen op het praktijkonderwijs van het Vita College, mét vmbo-potentieel, is er een pro/vmbo-klas. Hier krijgen leerlingen lesstof aangeboden op vmbo basisniveau. Beiden zijn schakelprogramma’s om de leerlingen extra te ondersteunen in de overgang naar de middelbare school.

Top Klas

Omnia College biedt de Top klas aan. In een beschutte omgeving wordt lesgegeven met extra aandacht voor de Nederlandse taal. Het programma is gericht op leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs en de klassen 1 en 2 van de middelbare school die door een taalachterstand op een lager niveau presteren dan ze eigenlijk zouden kunnen.

Pro/vmbo-klas

Merewade Praktijkschool heeft voor leerlingen met een pro-indicatie maar vmbo-potentieel de Pro/vmbo-klas. Hier wordt in het eerste jaar op lesstof aangeboden op vmbo basisniveau. Doel is om deze leerlingen door te laten stromen naar het basis of kader niveau bij Omnia College. Blijkt dit niet bij een leerling te passen, dan blijft hij of zij gewoon op de Praktijkschool.