Organisatie

Samen werken aan de toekomst.

Bij Stichting OVO hanteren we het Rijnlands organiseren. We voeren het goede gesprek met elkaar. We wisselen standpunten uit en verdiepen vanuit de dialoog om tot een weloverwogen besluit te komen. Een besluit dat door iedereen wordt uitgedragen. 

Daarnaast bestaat de organisatie uit een aantal organen voor bestuur, toezicht en medezeggenschap. Vind hieronder de informatie per bestuursorgaan.

Bij Stichting OVO is sprake van een functionele scheiding (two-tier) tussen bestuur en toezicht. De verdeling van taken en bevoegdheden tussen het bestuur en de raad van toezicht is omschreven in de statuten en in het reglement Bestuur en Toezicht.

Bestuur en raad van toezicht zorgen voor een beleid waarin de dialoog met uiteenlopende interne en externe partijen een grote rol speelt. Op alle niveaus van de organisatie, van docent en leerkracht tot bestuurder, vinden ontmoetingen plaats om de samenwerking op te zoeken. 

Op alle niveaus neemt OVO haar verantwoordelijkheid. Terugkoppeling aan belanghebbenden vindt daarom ook plaats op verschillende manieren en op verschillende niveaus. Voorbeelden zijn het jaarverslag, maar ook schoolgidsen, nieuwsbrieven, weekberichten, participatie in overleggen en andere ontmoetingen.

De raad van toezicht bestaat uit vijf tot zeven leden die benoemd worden door de gemeenteraden van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. De leden houden toezicht op de continuïteit van de organisatie, op het functioneren van het college van bestuur en op de ontwikkelingen binnen de scholen en de stichting. Dit doen zij vanuit hun grote maatschappelijke betrokkenheid en relevante expertise.

Samenstelling raad van toezicht    

  (Her)benoemd   Aftredend
 Mevr. Ir. M.J. van de Merbel (voorzitter)  1-10-2019 1-10-2023 (herbenoembaar tot 1-10-2027) 
 Dhr. M.A.T. van de Laar (secretaris)  1-2-2021  1-2-2025
Dhr. A.P. Faro (vice-voorzitter)    1-10-2019  1-10-2023 (herbenoembaar tot 1-10-2027) 
Mevr. W. Dicke  1-10-2022  1-10-2026 (herbenoembaar tot 1-10-2030)
Dhr. R. Elouachoun  1-10-2022 1-10-2026 (herbenoembaar tot 1-10-2030)

De raad van toezicht is te bereiken via het bestuursbureau van Stichting OVO. 

Stichting OVO wordt bestuurd door een college van bestuur dat bestaat uit één bestuurder. Deze functie wordt bekleed door ir. Nicole Hermans MCM. Het college wordt benoemd door de raad van toezicht en vormt het bevoegd gezag van alle onder de stichting vallende scholen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het college van bestuur staan beschreven in de statuten.

Het bestuur is te bereiken via het service- en bestuursbureau van Stichting OVO

 

De medewerkers van Stichting OVO en de ouders van onze leerlingen hebben als belangrijke stakeholders medezeggenschap in bepaalde beleidskeuzes. Dit is georganiseerd via medezeggenschapsraden. Stichting OVO kent een medezeggenschapsraad per school en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad PO (GMR po) en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad VO (GMR vo). De wet medezeggenschap bepaalt op welke onderwerpen de (G)MR-en instemmings- of adviesrecht hebben.

GMR po

De GMR po heeft Lars de Klein(lars.deklein@stichtingovo.nl) als secretaris.

Huishoudelijk reglement GMR po

Medezeggenschapsstatuut GMR po

Reglement GMR po

 

GMR vo

De GMR vo wordt op dit moment voorgezeten door Rutger Kroon (r.kroon@camphusianum.nl).

Huishoudelijk reglement GMR vo

Medezeggenschapsstatuut GMR vo

Reglement GMR vo

Stichting OVO is sinds 1 januari 2017 officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Uit deze ANBI-status vloeit voort dat er een aantal documenten gepubliceerd dient te worden:

  • Missie en ambitie
  • Fiscaal nummer: 812031854
  • Beleidsplan
  • Financieel en publiek jaarverslag