Missie en ambitie

Samen leren, samen leven

Gelijke kansen, inclusiviteit en participatie
Wij geloven dat iedereen de kans moet krijgen om talent te ontwikkelen. Ongeacht afkomst, identiteit, geaardheid of levensovertuiging. Bij OVO omarmen we de diversiteit en staan we open voor elkaar en onze omgeving. Door samen te leren, leren we samen te leven. We ontdekken wie we zijn en groeien op om van betekenis te zijn voor de maatschappij, passend bij onze talenten en mogelijkheden.

Leergemeenschappen
Onze scholen zijn onderdeel van en staan midden in de maatschappij. We zoeken de verbinding op met partners in de wijk, omliggende bedrijven en instellingen en tussen de verschillende scholen. Door intensief samen te werken creëren we een lerende, inspirerende organisatie die van toegevoegde waarde is in de regio. We organiseren uitwisselingsbijeenkomsten en geloven in de kracht van ontmoeting en onderlinge samenwerking.

Onze ambities

Begin 2023 is er een vliegende start gemaakt voor een nieuw strategisch beleidsplan. Er is veel aandacht geweest voor de meningen van kinderen, leerlingen, ouders, collega’s en externe stakeholders. Deze input is samengevat in het strategisch beleidsplan en vormt de fundering voor het werk van Stichting OVO. Een groot deel van dit plan wordt uitgewerkt door innovatieteams, waarin verschillende scholen samenwerken aan diverse ambities. Hieronder volgen de belangrijkste ambities voor de komende periode. 

Onderwijskwaliteit is ons primaire proces. Minimaal (blijven) voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen spreekt voor zich. Door te leren van en met elkaar stimuleren we een kwaliteitscultuur waarin de OVO-waarden worden verstevigd en worden uitgedragen binnen de hele organisatie. We willen meer sturen op processen naast het sturen op resultaat.

Een herkenbaar imago en sterke identiteit is nodig om ouders te laten weten waar zij voor kiezen wanneer zij hun kind(eren) inschrijven bij een school van OVO. Hetzelfde geldt voor nieuwe collega’s; zij willen graag weten in wat voor omgeving ze terechtkomen. Daarom focust OVO zich de komende jaren op de ambitie om als stichting en voor alle OVO-scholen, een herkenbare en kenmerkende identiteit te ontwikkelen, met een goed imago dat aansluit bij de waarden van open onderwijs.

Kinderen en jongeren leren het beste in goede samenhang en wanneer de lessen betekenisvol zijn. Daarom zetten we in op ‘leren voor de toekomst’ van 2 tot 18 jaar. Hiertoe werken we samen met andere onderwijsorganisaties, kinderopvang en het bedrijfsleven. Zo bereiden we onze leerlingen voor op een betekenisvolle plek in de maatschappij waar zij hun talent kunnen inzetten. Dit doen we door de komende vier jaar integrale kindcentra's (IKC’s) te vormen en doorlopende leerlijnen in leergemeenschappen te ontwikkelen waarin leerlingen écht leren voor de toekomst. Aan deze ambitie werken twee innovatieteams. Het ene team gaat aan de slag met onderwijsinnovatie IKC en het andere team werkt aan de doorlopende leerlijnen. Samen vormt dit de solide basis om deze ambitie te realiseren.

Vitale collega’s die de ruimte hebben om zichzelf te ontwikkelen, zichzelf mogen zijn en hun talenten kunnen inzetten, zijn een succesfactor voor goed en innovatief onderwijs. De komende vier jaar staan daarom in het teken van het vinden en behouden van vitale collega’s, het verhogen van de medewerkerstevredenheid en motiveren en stimuleren om een effectieve bijdrage te leveren aan het onderwijs.

Leerlingen, leraren en andere collega’s binnen OVO moeten beschikken over veilige en functionele faciliteiten. Door de faciliteiten op orde te hebben kunnen onderwijsinnovaties plaatsvinden en wordt er een stevige basis gelegd voor de dagelijkse werkzaamheden van leraren, maar ook van leerlingen. Hierna wordt de ambitie opgesplitst in twee projecten, te weten: ICT en huisvesting.