Samen gaan wij een nog mooiere toekomst tegemoet.

Stichting OVO vormt het bovenschools bestuur voor tien basisscholen en vier middelbare scholen. Dit geeft ons de unieke kans om leerlingen van groep 1 tot aan het eindexamen doorlopend te ondersteunen in hun leertraject. Docenten en begeleiders van het OVO basisonderwijs en het OVO middelbaar onderwijs delen hun kennis en ervaring waardoor ze elkaar versterken en 1+1 plotseling 3 wordt.

Kinderen ondervinden geen drempel meer bij de overgang van een OVO basisschool naar een OVO middelbare school. Ze leren al op de basisschool vaardigheden waarmee ze in het voortgezet onderwijs een streepje voor hebben en waar nodig of gewenst worden ze doorlopend begeleid. Deze samenwerking komt tot uiting in OVO talentontwikkeling.

Wat is OVO Talentontwikkeling?

OVO Talentontwikkeling bestaat uit elementen die bijdragen aan de doorlopende leerlijn van groep 1 tot aan het eindexamen. In dit leertraject is er extra aandacht voor de zowel de emotionele als de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, zoals taal en rekenen.  Achter de schermen werken we hard aan het uitbreiden van de elementen van OVO Talentontwikkeling om ons onderwijs nog verder te verbeteren en het lesprogramma te verrijken. 

  1. Engels op de basisschool
  2. Begaafdenbeleid
  3. Begeleidingslijn
  4. Muziek
  5. Taal en rekenen
  6. Overstap
  7. Schakelprogramma's

 

1. Engels op de basisschool

Op alle OVO basisscholen wordt Engels gegeven. Dit schooljaar zijn we, waar dit nog niet gedaan werd, gestart met het lessen Engels vanaf de groepen 1 en 2. In de komende jaren worden de lessen uitgerold tot alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 Engelse les hebben. Zo gaat elke OVO leerling naar de middelbare school met een streepje voor.

We gebruiken de zorgvuldig gekozen methode Groove me. Dit is een vrolijke lesmethode die veel werkt met muziek. Op basis van liedjes worden de thema’s van de lessen bepaald. Kinderen leren niet alleen de woorden in het liedje, maar ook andere woorden die bij dat thema passen.

De Engelse lessen zijn een resultaat van de samenwerking tussen het basis- en het middelbaar onderwijs. Omdat onze docenten uit het middelbaar onderwijs al veel ervaring hebben met het geven van Engelse lessen, weten zij wat belangrijk is om kinderen al vroeg aan te leren. Ons basis- en voortgezet onderwijs werken samen aan de voorbereidingen voor de lessen, maar de lessen worden gegeven door de vertrouwde basisschool docenten.

 

"Nadat we net de eerste les Engels hadden gehad vroeg één van mijn leerlingen in de huishoek aan een andere leerling: “Do you want to strik?”
Ze wilde graag dat haar klasgenoot haar schort strikte.
Het bleek dat deze leerling thuis ook Dora keek en meteen na de Engelse les leek zij geïnspireerd te zijn het op school in de praktijk te gebruiken."

 

2. Begaafdenbeleid

Meer- en hoogbegaafdheid

Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen hun talenten in een doorlopende leerlijn moeten kunnen ontwikkelen. Daarom heeft Stichting OVO een intensief meer- en hoogbegaafdenbeleid ontwikkeld. Elke OVO basisschool heeft een eigen plusvoorziening voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hoogbegaafde leerlingen die hierop getoetst zijn, kunnen deelnemen aan een bovenschoolse voorziening “hoogbegaafdheid” op het Gymnasium Camphusianum en Fortes Lyceum. Er is een coördinator hoofdbegaafdheid aangesteld vanuit De Tweemaster. Deze basisschool heeft, net als het gymnasium, het keurmerk Begaafdheidsprofielschool (BPS), een certificaat voor scholen die zich onderscheiden in de omgang met meerbegaafde kinderen.

Praktische begaafdheid

OVO heeft uiteraard ook aandacht voor leerlingen die wat minder makkelijk leren. Er is een intensieve samenwerking tussen het basisonderwijs van OVO en Merewade Praktijkschool. Merewade Praktijkschool organiseert voor deze groep 8 leerlingen de Doe Klas. Enkele dagdelen krijgen zij les op de praktijkschool als voorbereiding op de overstap naar het praktijkonderwijs.

 

3. Begeleidingslijn

Kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte, zoals begeleiding bij dyslexie of een andere vorm van extra begeleiding, moeten bij de overstap naar het middelbaar onderwijs vaak opnieuw het hele proces van testen en gesprekken doorlopen. Bij Stichting OVO heffen we deze drempel op. De intern begeleiders van de basisscholen en de zorgcoördinatoren van de middelbare scholen spreken elkaar minstens vier keer per jaar. Hierdoor wordt de zorg voor de leerlingen bij OVO goed afgestemd en kunnen de leerlingen op een betere manier doorstromen naar de middelbare school.

 

4. Muziek

Op elke basisschool van OVO krijgen leerlingen muziekles. De Merwedonk in Gorinchem en De Driemaster en Merwedeschool in Hardinxveld-Giessendam hebben hiervoor zelfs een provinciale subsidie gekregen.

Waar mogelijk wordt samengewerkt met muziekscholen of –groepen van buitenaf. Ook de eigen docenten worden hierbij zoveel mogelijk ingeschakeld. Eén van de muziekdocenten uit het voortgezet onderwijs is coördinator van deze projecten.

“Het is nog even oefenen, maar het is geweldig!”

 

5. Afstemming Nederlands en rekenen

De overgang van de vakken taal en rekenen op de basisschool naar Nederlands en wiskunde op de middelbare school is vaak onnodig moeilijk. Bij OVO stemmen we deze vakken op elkaar af. Denk bijvoorbeeld aan afstemming van gebruikte termen. Zo ervaren onze leerlingen je ook op dit gebied geen drempel tussen groep 8 en de brugklas.

6. Overstap

Maak je de overstap van een OVO basisschool naar een OVO middelbare school? Dan weet je ruim op tijd of je bent aangenomen.

Al in november gaan de leerkrachten van OVO basisscholen in gesprek met collega’s van het OVO voortgezet onderwijs over het schooladvies. Doordat het advies in overleg tot stand komt, wordt de leerling automatisch aangenomen door de OVO middelbare school op het geadviseerde niveau (bij een gemengd advies plaatsen wij de leerling op het hoogste niveau). Zo weten onze leerlingen al vroeg waar zij aan toe zijn. Het is uiteraard aan de leerlingen en ouders of zij zich bij de betreffende OVO school inschrijven.

Indien de eindtoets van april/mei een hogere score uitwijst dan het schooladvies, wordt het advies altijd naar boven bijgesteld. Het kan dan voor komen dat de plaatsing wordt aangepast.

Dramalessen

Op een speelse wijze, dat wil zeggen via dramalessen op Omnia College, worden de leerlingen op de basisschool voorbereid op hun toekomst op de middelbare school.

De leerlingen worden sociaal vaardig gemaakt om de overstap van de basisschool naar de ‘grote’ school voor voortgezet onderwijs beter te kunnen zetten. Deze lessen worden gegeven in de maanden november, december en januari.

7. Schakelprogramma’s voor de middelbare school

Voor bepaalde leerlingen bieden de scholen van OVO speciale schakelprogramma’s om de overgang van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs gemakkelijker te maken.

Top Klas

Omnia College biedt de Top klas aan. In een beschutte omgeving wordt lesgegeven met extra aandacht voor de Nederlandse taal. Het programma is gericht op leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs en de klassen 1 en 2 van de middelbare school die door een taalachterstand op een lager niveau presteren dan ze eigenlijk zouden kunnen.

Pro/vmbo-klas

Merewade Praktijkschool heeft voor leerlingen met een pro-indicatie maar vmbo-potentieel de Pro/vmbo-klas. Hier wordt in het eerste jaar op lesstof aangeboden op vmbo basisniveau. Doel is om deze leerlingen door te laten stromen naar het basis of kader niveau bij Omnia College. Blijkt dit niet bij een leerling te passen, dan blijft hij of zij gewoon op de Praktijkschool.

 

Download hier de brochure "OVO Talentontwikkeling" als pdf.