Bestuur

 

De raad van toezicht bestaat uit leden die benoemd worden door de gemeenteraden van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. De leden houden toezicht op de continuïteit van de organisatie, op het functioneren van het college van bestuur en op de ontwikkelingen binnen de scholen en de stichting. Dit doen zij vanuit hun grote maatschappelijke betrokkenheid en relevante expertise.

Stichting OVO wordt bestuurd door een college van bestuur dat bestaat uit één bestuurder. Op dit moment wordt deze functie bekleed door Nicole Hermans. Het college wordt benoemd door de raad van toezicht en vormt het bevoegd gezag van alle onder de stichting vallende scholen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het college van bestuur staan beschreven in de statuten.

Het bestuur is te bereiken via het bestuursbureau van Stichting OVO. De contactpersoon is Wendy Faas (0183 - 650 440).

 

 

 

De statuten van Stichting OVO kunt u hier online bekijken.

 

Doelstellingen

In de statuten staat omschreven dat de stichting ten doel heeft het geven en bevorderen van openbaar onderwijs aan de scholen die onder haar bevoegd gezag vallen met inachtneming van de kenmerken van het openbaar onderwijs, zoals die zijn: