Onze scholen zijn veilige scholen waar ouders hun kinderen met een gerust hart aan kunnen toevertrouwen. Leerlingen moeten zich veilig en prettig voelen op school. Dat betekent in ieder geval dat pesten niet getolereerd wordt. Veiligheid kan ook te maken hebben met optreden tegen discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie. Een veilig schoolklimaat voor leerlingen betekent ook dat belangrijke schoolbeslissingen die het kind betreffen zorgvuldig worden voorbereid en als acceptabel en rechtvaardig moeten worden ervaren.

Omdat er een open sfeer is op onze scholen, kunt u eventuele problemen of geschillen direct bespreken met leerkrachten en schoolleiding of directie. Klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden meestal in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en schoolleiding opgelost.

Als deze gesprekken niet leiden tot een goede oplossing, bestaat de mogelijkheid om een andere weg te volgen. Dan spreken we van een klacht, en moeten er maatregelen getroffen worden. We komen dan in het klachtentraject. Hieronder worden de stappenbeschreven die kunnen worden ondernomen.

 

Traject van de afhandeling van de klacht binnen de school/binnen de stichting (intern)

  1. U gaat met uw klacht eerst naar de persoon waarom het gaat. Als de klacht wordt opgelost en u en de persoon waarmee u de klacht bespreekt zijn tevreden, dan is dat de mooiste oplossing.
  2. Kunt u de klacht niet samen oplossen, dan legt u de klacht voor aan de schoolcontactpersoon. Deze kan u doorverwijzen naar een leidinggevende of een inhoudelijk deskundige, zoals een Intern begeleider of zorgcoördinator.
  3. Uiteindelijk komt u misschien terecht bij de directeur/rector. Deze kan een nieuw overleg begeleiden tussen klager en betrokkene, om te komen tot een oplossing.
  4. Heeft u bovenstande gesprekken gevoerd en komt u er op school niet uit, dan kunt u zich - bij voorkeur samen met de directeur - richten tot het bestuur van Stichting OVO. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0183-650440)

U kunt zich in dit traject laten begeleiden door de schoolcontactpersoon.

De schoolcontactpersoon is het loket en de wegwijzer bij klachten en geen bemiddelaar.

Als via bovenstaand traject geen oplossing gevonden kan worden bestaat de mogelijkheid om het externe klachtentraject in te gaan via de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

 210311 escalatieladder klachtenregeling simpel

Traject van de afhandeling van de klacht via de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (extern)

Als het interne traject niet voldoende heeft opgeleverd, kunt u uw klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of de klacht gegrond is. De LKC treedt op als adviescollege voor het bevoegd gezag en brengt ten slotte advies uit aan het bevoegd gezag waarin zij doorgaans aanbevelingen opneemt. Op die manier wil zij voorkomen dat een dergelijke situatie zich herhaalt en wil zij bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Stichting OVO heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). Via deze link leest u het reglement van de landelijke klachtencommissie onderwijs.

Contactgegevens LKC:

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon 030 – 2809590
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Het reglement van de LKC vindt u op hun website: www.onderwijsgeschillen.nl. en kan worden opgevraagd bij de schoolcontactpersoon.

 

Klachtenregeling Stichting OVO

Voor de scholen van Stichting OVO is een klachtenregeling vastgesteld. Deze klachtenregeling vindt u via deze link en ligt ter inzage bij de schoolcontactpersoon.

 

Vertrouwensinspecteur

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, extremisme en radicalisering. Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen worden voorgelegd aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.  

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op: 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief).

 

Machtsmisbruik en ongewenst gedrag

Bij klachten over machtsmisbruik of ongewenst gedrag wordt altijd de externe vertrouwenspersoon integriteit (VPI) ingeschakeld. Voor de contactgegevens vragen wij u om contact op te nemen met Wendy Faas op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Meldplicht seksueel misbruik

Als een medewerker (ook de schoolcontactpersoon) een vermoeden heeft van seksueel misbruik, moet hij dit onmiddellijk melden bij het bevoegd gezag: de bestuurder. Het is niet voldoende een tussenpersoon te informeren, zoals een lid van de schoolleiding. Als de medewerker zijn verantwoordelijkheid hiervoor niet neemt, kan het bevoegd gezag strenge maatregelen nemen. Zwijgt een medewerker over bij hem bekend seksueel misbruik, dan kunnen het slachtoffer en/of zijn ouders een schadeclaim indienen bij de medewerker.

Als het bevoegd gezag een melding heeft ontvangen van een mogelijk zedendelict, is deze verplicht direct te overleggen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur stelt vast of sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Is dat het geval, dan is het bevoegd gezag altijd verplicht aangifte te doen bij de politie (officier van justitie). 

Bij klachten van ouders en leerlingen over mogelijk seksueel misbruik volgt het bevoegd gezag dezelfde lijn als hierboven geschetst.

 

De Integriteitescode van Stichting OVO leest u hier.